Geetham Geetham - గీతం గీతంగీతం గీతం జయ జయ గీతం
చేయి తట్టి పాడెదము (2)
యేసు రాజు లేచెను హల్లెలూయ
జయ మార్భటించెదము (2) || గీతం||

చూడు సమాధిని మూసినరాయి
దొరలింపబడెను
అందు వేసిన ముద్ర కావలి నిల్చెను
దైవ సుతుని ముందు || గీతం||

వలదు వలదు యేడువవలదు
వెళ్ళుడి గలిలయకు
తాను చెప్పిన విధమున తిరిగి లేచెను
పరుగిడి ప్రకటించుడి || గీతం||

అన్న కయప వారల సభయు
అదరుచు పరుగిడిరి
ఇంక భూతగణముల ధ్వనిని వినుచు
వణకుచు భయపడిరి || గీతం||

గుమ్మముల్ తెరచి చక్కగ నడువుడి
జయ వీరుడు రాగా
మీ మేళతాళ వాద్యముల్ బూర
లెత్తి ధ్వనించుడి || గీతం||


Song Description: Telugu Chistian Song Lyrics, Geetham Geetham Jaya Jaya Geetham, గీతం గీతం.
Keywords: Telugu Christian Song, Christian Telugu Song Lyrics, Combined Language Lyrics.

All Rights Reserved by Lovely Christ - Lyrics ©

Thank you For Your Valuable Suggestions

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.